ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดพิจิตร

Data Exchange Center, the 43 provinces of Phichit .